سیستم انبار

 

- امکان تعریف مشخصات کالا و وارد نمودن قیمت و نرخ کالا

 

- تعریف انبارهای‌ کالا و تخصیص کالاها به انبارهای‌ تعریف شده

 

- تعریف مشخصات فروشنده و مشتری به همراه تعریف گروه برای فروشنده و مشتری برای دو دسته اصلی و فرعی

 

- امکان تعریف واحدها و مراکز هزینه، محل مصرف کالا و مراکز شعب

 

- امکان تعریف واحد اصلی وفرعی شمارش و اندازه‌گیری کالا

 

- تعریف انواع بسته بندی کالا

 

- امکان ورود اطلاعات مربوط به موجودی اول دوره‌ی کالاهای مروط به هر انبار

 

- امکان ورود اطلاعات و ثبت  سفارشات تولید کالا به همراه تاریخ و نام سفارش‌دهنده

 

- امکان ورود اطلاعات و ثبت درخواست کالا از انبار

 

- امکان ورود اطلاعات رسید موقت کالا و تبدیل آن به رسید دائم

 

- امکان ورود اطلاعات دریافت از تولید ( رسید انبار محصول )

 

- ورود اطلاعات دریافت کالا از پروژه

 

- ورود اطلاعات رسید کالای‌امانی

 

- ورود اطلاعات رسید ضایعات کالا

 

- امکان ثبت خروج کالا از انبار از نوع  فروش، مصرف کالا یا مصرف پروژه

 

- امکان ردیابی کالا و مواد ارسال شده به تولید

 

- امکان ورود اطلاعات مربوط به رسید تحویل دارایی ثابت

 

- امکان ورود اطلاعات مربوط به حواله کالای امانی

 

- امکان ثبت خروج ضایعات کالا از انبار

 

- امکان انتقال و جابه‌جایی کالاها بین انبارها

 

- امکان شناسایی هزینه‌های مربوط به رسید کالاها

 

- امکان نمایش میزان کسری یا اضافی کالا بعد از عمل انبارگردانی و ثبت کسری و اضافی کالا

 

- امکان عملیات تعدیلات انبار  و ثبت علت تعدیل و انجام محاسبات آن

 

- اعلام برگشتی و موجودی کالا شامل برگشت از خرید یا فروش، برگشت از تولید یا برگشت به تولید، برگشت از مصرف، برگشت رسید یا حواله کالای‌امانی ، برگشت رسید یا خروج ضایعات کالا

 

- امکان انجام عملیات انبارگردانی، شامل :

 

  1. تعریف روش انبارگردانی و مشخص نمودن تعداد دفعات شمارش

 

  2. امکان انبارگردانی در دوره‌های قابل تعریف توسط کاربران

 

  3. آماده‌سازی و صدور تگ

 

  4. ثبت شمارش موجودی انبار

 

  5. امکان صدور کسری و اضافی پس از انبارگردانی 

 

- امکان ثبت اسناد (به هنگام سازی) و قیمت گذاری اسناد صادره محصول وارده  

 

- امکان ارسال و دریافت اسناد انبار بین انبار تعدادی وحسابداری انبار

 

- کنترل گردش کالا جهت مقایسه بین انبار تعدادی و حسابداری انبار

 

- گزارش کاردکس کالا

 

- گزارش گردش کالا

 

- گزارش موجودی کالا

 

- گزارش لیست کالاهای موجود در انبار

 

- گزارش اقلام بحرانی

 

- گزارش کفایت موجودی

 

- گزارش درخواست خرید کالا

 

- گزارش رسید کالا

 

- گزارش حواله کالا

 

- گزارش برگشتی کالا

 

- گزارش کارت مشخصات کالا

 

- گزارش مصرف مواد در تولید

 

- گزارش محصولات تولید شده

 

- گزارش مغایرت انبارگردانی

 

- امکان تعربف مجوز برای کاربران سیستم به تفکیک فرم و یا گزینه های موجود در هر فرم

 

- خروجی excel و ...

 

- امکان تعریف کالا و انبار سریالی

 

- امکان ثبت وزن وتهیه گزارش های آن

 

- امکان استفاده از Keyboard درفرم های مختلف بدون استفاده از Mouse

 

- امکان استفاده از فرم های مختلف به طور هم زمان (MDI  FORM)