سیستم فروش

 

- امکان تعریف مشخصات مشتریان و فروشندگان با تمام جزئیات (آدرس، ایمیل، تلفن، شماره حساب ...  )

 

- امکان تعریف میزان اعتبار، مشخصات نماینده و پرسنل مشتری و انواع فعالیت مشتری

 

- امکان تعریف مشخصات کالا و امکانات از قبیل درخت کالا (نمایش درختی کالاها)

 

- امکان تخصیص دادن کالا به انبار در فرم مشخصات کالا بطور گروهی و غیر گروهی

 

- امکان تعیین نرخ های فروش کالا در فرم مشخصات کالا

 

- امکان تعریف مشخصات کارشناسان و بازاریاب فروش

 

- امکان تعریف مشخصات عوامل و پارامترهای افزاینده و کاهنده فروش اعم از ( نوع، روش  محاسبه، نحوه ارتباط، اولویت محاسباتی )

 

- امکان تعریف ارتباط عوامل با اجزاء فروش ( مشتری، کالا، مناطق و ... )

 

- امکان تعریف انواع وسایل حمل کالا

 

- امکان تعریف مراکز و مناطق فروش کالا

 

- امکان تعریف انواع انبارهای کالا

 

- امکان تعریف واحد شمارش و اندازه گیری و تفکیک آن به واحد های اصلی و فرعی

 

- امکان تعریف امضاء کنندگان فاکتورفروش، حواله فروش، پیش‌فاکتور

 

- امکان صدور پیش‌فاکتور، حواله و فاکتور فروش به صورت مرتبط و مستقل

 

- امکان ثبت اطلاعات برگشت از فروش

 

- امکان ورود اطلاعات موجودی اول دوره

 

- امکان درخواست خرید کالا

 

- امکان تهیه فاکتور خرید کالا و ثبت اطلاعات مربوط به برگشتی خرید کالا

 

- امکان انتقال کالا بین انبارها و نیز انتقال کد به کد کالا

 

- امکان ثبت و مشاههده کسری و اضافی کالاها

 

- امکان ورود اطلاعات مربوط به قراردادهای فروش کالا

 

- امکان ورود اطلاعات مربوط به نامه تحویل کالا

 

- امکان تهیه گزارش از فاکتورهای صادر شده برحسب انبار،نوع کالا ،مرکز فروش

 

- امکان تهیه گزارش از فروش کالا

 

- امکان تهیه گزارش از خرید مشتریان

 

- امکان تهیه گزارش از پیش‌فاکتور های صادر شده

 

- امکان تهیه گزارش از پیش‌فاکتورهای کالا

 

- امکان تهیه گزارش از پورسانت و تخفیفات فروش

 

- گزارش مقایسه ای فروش

 

- گزارش فاکتورهای تسویه نشده

 

- صورتحساب مشتری

 

- امکان تهیه گزارش فروش ( دارایی ) به همراه فایل

 

- تهیه گزارش فروش به قیمت تمام شده

 

- امکان تهیه دریافتی های فاکتور

 

- امکان تهیه گزارش فاکتورهای پرداخت نشده

 

- تهیه گزارش وضعیت قراردادهای فروش

 

- امکان تهیه گزارش فاکتورهای خرید

 

- تهیه گزارش خرید کالا

 

- تهیه گزارش فروش فروشندگان

 

- امکان تهیه گزارش حواله های صادر شده

 

- گزارش حواله های کالا

 

- گزارش حواله های مشتری

 

- تهیه گزارش کاردکس ( کارت کالا )

 

- تهیه گزراش گردش کالا

 

- تهیه گزارش موجودی کالا

 

-امکان استفاده از Keyboard درفرم های مختلف بدون استفاده از Mouse

 

- امکان استفاده از فرم های مختلف به طور هم زمان (MDI  FORM)

 

- امکان انتقال اطلاعات به EXCEL