دریافت‌وپرداخت

 

- معرفی و مشخصات انواع بانک‌ها و شعب آنها

 

- امکان تعریف حساب‌های بانکی و معرفی دارندگان حق امضاء

 

- امکان تعریف مشخصات انواع صندوق و صندوقدار

 

- امکان تعریف اشخاص و طرف حساب‌ها به انضمام کلیه اطلاعات مربوط به آن ها

 

- امکان تعریف سقف میزان اعتبار به تفکیک اشخاص و بانک‌ها

 

- امکان تعریف مشخصات دسته چک شامل سری دسته چک، قالب، تعداد برگ و ...

 

- امکان تعریف و تغییر قالب و فرمت چاپ چک توسط کاربر

 

- امکان تعریف انواع ارز و مناطق جغرافیایی

 

- امکان تعریف پارامترهای شرح سند برای هر یک از عملیات دریافت و پرداخت

 

- امکان تعریف امضاء کنندگان فرم ها توسط کاربران

 

- امکان ثبت اطلاعات دریافت نقدی صندوق

 

- امکان ثبت اطلاعات بصورت ارزی ریالی

 

- امکان ثبت اطلاعات دریافت حواله بانکی

 

-امکان ثبت رسید واریز نقدی

 

- امکان ثبت اطلاعات دریافت چک

 

- امکان ثبت اطلاعات واگذاری چک‌ها به بانک یا اشخاص

 

- امکان وارد نمودن شماره فاکتور در فرم های دریافتی

 

- کنترل سقف اعتبار تعریف شده

 

- امکان ثبت اطلاعات چک‌های وصول شده

 

- امکان ثبت اطلاعات مربوط به چک‌های برگشت شده با امکان تصحیح در هر مرحله

 

- امکان ثبت اطلاعات استرداد و عودت چک‌های دریافتی

 

- امکان درخواست پرداخت وجه (نقد، چک، حواله، سفته) و پی گیری وضعیت آن

 

- امکان ثبت پرداختهای نقدی صندوق

 

- امکان ثبت اطلاعات پرداخت و صدور چک به همراه چاپ چک

 

- امکان ثبت اطلاعات رسید حواله پرداختی

 

- امکان ثبت اطلاعات انتقالی بین حساب‌ها

 

- امکان ثبت اطلاعات مربوط به برداشت از حساب‌ها

 

- امکان ثبت  صورت ریز تنخواه و تهیه فرمت چاپی آن

 

- امکان تهیه گزارش از موجودی بانک و صندوق  بطور خلاصه و یا ریز آنها

 

- امکان تهیه گزارش دریافت‌ها و پرداخت‌ها با امکان تفکیک به نقد، چک، حواله، رسید، انتقال بین  حساب‌ها و ...

 

- امکان تهیه گزارش درخواست های پرداخت وجه

 

- امکان تهیه گزارش از چک‌های صادر شده بطور خلاصه و غیر خلاصه

 

- امکان تهیه گزارش از چک‌های صادر شده که باطل شده اند.

 

- امکان تهیه گزارش خلاصه از چک‌های پرداختی پاس نشده بر حسب تاریخ ، شماره حساب و گیرنده حساب

 

- امکان تهیه گزارش خلاصه از چک‌های پرداختی پاس شده بر حسب تاریخ ، شماره حساب و گیرنده حساب

 

- امکان تهیه گزارش چک های در جریان وصول

 

- امکان تهیه گزارش از چک‌های دریافتی اعم از پاس شده و نشده

 

- امکان تهیه گزارش ازچک‌های دریافتی برحسب دهنده چک، نوع چک، بانک، صندوق و....

 

- امکان تهیه گزارش از چک‌های برگشتی

 

- امکان تهیه گزارش از چک‌های خرج شده

 

- امکان تهیه گزارش از چک‌های عودت شده

 

- امکان تهیه گزارش از راس چک ها

 

- امکان تهیه گزارش از وضعیت چک‌های دریافت شده

 

- امکان تهیه گزارش از وضعیت چک‌های یک دسته چک به تفکیک استفاده شده واستفاده  نشده

 

- کنترل عدم مغایرت تاریخ چک‌ها در انواع فرم‌های ورود اطلاعات

 

- امکان تعربف مجوز برای کاربران سیستم به تفکیک فرم و یا گزینه های موجود در هر فرم

 

- امکان جستجو بر اساس موارد دلخواه درون فرم‌ها

 

- امکان تعریف شماره سریال فرم ها و تعیین اتوماتیک یا دستی بودن آنها

 

- امکان ارتباط سیستم دریافت و پرداخت و سیستم مالی و صدور سند فرم‌های مختلف در سیستم مالی

 

-امکان استفاده از Keyboard درفرم های مختلف بدون استفاده از Mouse

 

- امکان استفاده از فرم های مختلف به طور هم زمان (MDI  FORM)

 

- امکان انتقال اطلاعات به EXCEL