حسابداری صنعتی

 

نظربه اينكه سيستم مذكور ادامه بسط و طبقه بندي وسيع تر بخشي از فعاليت‌هاي مالي شركت است لذا سيستم حسابداري صنعتي  به سيستم حسابداري مالي اضافه و به صورت يك سيستم واحد طراحي گرديده است كه خلاصه امكانات وتوانائي‌هاي آن به شرح زير است : 

 

- كد گذاري و طبقه بندي حساب‌هاي شركت براي سهولت دسترسي به اطلاعات مالي و مديريت

 

- امکان تعریف مشخصات مواد و محصول

 

- امکان ورود اطلاعات مراکز تولیدی و خدماتی و ترتیب مراکز تولیدی

 

- تعریف انواع هزینه در مراحل تولید

 

- امکان تعیین استاندارد نفر روز تولید

 

- امکان ورود اطلاعات مربوط به درصدهای اولیه تسهیم و درصد و نسبت های نهایی

 

- امکان تعریف درصد انحرافات مجاز

 

- امکان تعریف انواع بسته بندی و ظروف

 

- امکان  تعریف کارت استاندارد تولید محصول از ابتدا تا محصول نهایی

 

- تنظيم برنامه زمانبندي توليدات و دسترسي به آخرين برنامه توليدي اصلاح شده در دوره هاي يك روزه، هفته اي، ماهانه، چند ماهه، سالانه با توجه به توان توليد محصولات

 

- امکان تسهیم هزینه های سربار

 

- امکان تهیه گزارش از قیمت تمام شده واقعی و استاندارد و نیز مقایسه آن دو با هم برای هر مرحله از تولید

 

- امکان تهیه گزارش از انحراف قیمت تمام شده

 

- امکان تهیه گزارش از محصولات تولید شده

 

- امکان تهیه گزارش از مواد مصرف شده یا ضایعات در تولید محصولات

 

- امکان تهیه گزارش از هزینه مواد در مراحل تولید

 

- امکان تهیه گزارش همگن محصولات

 

- امکان تهیه گزارش از سود/زیان محصولات فروش

 

- امکان تهیه گزارش از قیمت تمام شده (ظرف، مظروف و گروه  محصولات )

 

- امکان تهیه گزارش اجزاء قیمت تمام شده واقعی و اجزاء تولید محصول

 

- امکان تهیه گزارش از جدول تسهیم و  تسهیم هزینه های سربار

 

- امکان تهیه گزارش از هزینه های ساخت محصولات

 

- امکان تهیه گزارش گردش مواد و محصول و محصول ساخته شده

 

- امکان تهیه گزارش بهای تمام شده کالای فروش رفته

 

- امکان تهیه گزارش کارت های استاندارد محصولات

 

- امکان تهیه گزارش کنترل مقداری مواد و محصول قبل از صدور سند حسابداری

 

- امکان تهیه گزارش تعدیل مقداری مواد و محصول

 

- امکان تهیه گزارش از جدول تسهیم

 

- امکان استفاده ازKeyboard  درفرم های مختلف بدون استفاده از Mouse

 

- امکان استفاده از فرم های مختلف به طور هم زمان (MDI  FORM)

 

- امکان انتقال  اطلاعات  به EXCEL