سیستم حسابداری با امکانات مقداری - ریالی

- تعریف سرفصل های حسابداری کل، معین، جزء و تفصیلی و ایجاد ارتباط ارتباط جزء با معین، تفصیل با جزء و معین

- امکان طبقه بندی حساب های کل

- امکان تعریف شرح های استاندارد اسناد حسابداری

- امکان تعریف مراکز هزینه

- امکان تعریف بودجه حساب ها

- تعریف امضاء کنندگان سند

- امکان تعریف صورت های مالی و شرح یادداشت ها

- امکان ایجاد اسناد حسابداری به صورت ریالی و مقداری

- امکان درج و کپی سند، جابه‌جایی و ادغام اسناد حسابداری

- امکان ذخیره ضمائم اسناد به صورت تصویری

- امکان صدور سند از فایلهای Text و Excel

- امکان تائید یا قطعی نمودن سند و همچنین ثبت دائم اسناد حسابداری

- امکان استفاده از قابلیت مرور حساب‌ها از کل به ریز یا بالعکس

- امکان استفاده از قابلیت تطبیق حساب‌ها

- گزارش از اسناد حسابداری شامل موضوع سند، ریز سند و خلاصه آنها در سطوح مختلف

- گزارش از دفاتر حسابداری شامل  دفتر روزنامه، کل، معین، جزء، تفصیلی برای یک دوره یا چند دوره مالی به صورت پیوسته

- گزارش از خلاصه عملکرد حساب‌ها در سطوح مختلف به صورت ریالی و هم چنین مقداری بر حسب کد یا نام حساب ها

- گزارش از مانده حساب‌ها در سطوح مختلف به صورت ریالی و یا مقداری

- گزارش انواع تراز آزمایشی حساب‌ها در سطوح مختلف به صورت ریالی و یا مقداری

- گزارش صورت‌های مالی شامل تراز نامه، سود و زیان بصورت خلاصه و در سطح یادداشت های مالی

- امکان پی‌گیری و گردش در حساب‌ها

- امکان جستجو در کدها و شرح‎های مختلف در کلیه فرم‌های سیستم

- گزارش مقایسه حساب‌ها در ماه‌های مختلف سال

- گزارش نقدینگی روزانه و مقایسه با روز قبل

- گزارش انواع تراز حساب‌ها بدون وابستگی و ارتباط سطوح حساب‌ها

- امکان چاپ و تهیه انواع گزارش‌های مربوط به سرفصل‌های حسابداری و کتابچه کدها

- امکان جستجو در اسناد حسابداری و تهیه گزارش‌های مورد نیاز با توجه به شرط هایی که توسط کاربران قابل تعریف است

- گزارش کنترل بودجه‌ای سرفصل‌های حسابداری در سطوح مختلف حساب‌ها

- گزارش از مغایرت مبلغ و مقدار در حساب‌های مختلف

- گزارش مقداری گردش حساب‌ها (کاردکس) در سطوح مختلف

- گزارش از اقلام باز حساب‌ها

- گزارش از موجودی و وضعیت عملکرد و سود و زیان

- امکان انتقال کلیه گزارش‌ها به فرمتهای Rpt ,Rtl, Xml, Text, Word, Html, Pdf, Excel

- امکان تهیه نسخه پشتیبان و بازیابی

- امکان تعریف کاربران سیستم و سطح دسترسی و اختیارات آنها

- تعریف پارامترهای سیستم توسط کاربران و استفاده‌کنندگان

- امکان ایجاد و افتتاح دوره‌های مالی توسط کاربران سیستم و همچنین انتخاب دوره‌های مختلف

- امکان ایجاد بانک‌های اطلاعاتی مختلف برای شرکت‌های متفاوت توسط کاربر

- امکان انتقال تفاوت سرفصل‌ها از سال قبل

- امکان صدور سند افتتاحیه، اختتامیه و ... به صورت اتوماتیک

- امکان دریافت و صدور سند از سایر سیستم‌ها مثل حقوق، انبار و ...

- امکان کپی اسناد حسابداری از یک بانک اطلاعاتی به دیگری

- امکان انتقال اسناد و اطلاعات به صورت مرتب شده و با نظم به Excel

- امکان محدود کردن کاربران در سطح یک حساب یا تعدادی از حساب‌ها

- امکان استفاده از Keyboard درفرم های مختلف بدون استفاده از Mouse

- امکان استفاده از فرم‌های مختلف به طور هم زمان (MDI  FORM)