تسلط بر قوانین مالیاتی به عنوان مهمترین قوانین حاکم بر عملیات مالی شرکتها بخصوص در بخش خصوصی از اهمیت بسزایی برخوردار است. با توجه به تکالیفی که بر عهده مودیان مالیاتی در ارتباط با محاسبه و پرداخت مالیات عملکرد، تکلیفی، ارزش افزوده و ... می باشد و تعدد و پیچیدگی اجرای این قوانین عدم وجود تجربه، دانش و اطلاعات کافی در ارتباط با قوانین و بخشنامه های جدید موجب تحمیل هزینه های بالایی خواهد شد

کارشناسان شرکت راهبرد داریک پارسیان با بهره گیری از تجربه کافی در حوزه مالیاتی علاوه بر مشاوره طی دوره مالی به موازات ثبت اسناد در ارتباط با موارد ذیل نیز راهنمایی و راهکار لازم را ارائه می دهد:

· اطلاع رسانی آخرین بخشنامه های مالیاتی به همراه تحلیل و ارائه رویه های کاربردی در انطباق با استاندارد های حسابداری ایران

· تهیه و تنظیم لوایح دفاعیه مالیاتی در کلیه مراجع حل اختلاف مالیاتی

· ارائه راهکارهای مؤثر قانونی جهت بهره مندی از حقوق قانونی خود در مراحل مختلف مراجع حل اختلاف مالیاتی و شورای عالی مالیاتی

· تشریح و تبیین قوانین مالیاتی در جهت استفاده حداکثری مؤدیان از ظرفیت های قانونی

با دانستن قوانین و مقررات مالیاتی میتوانید با حقوق خود آشنا شده و از پرداخت مالیاتهای سنگین و جریمه های آن رها شوید. ما آماده ایم تا با گروهی خبره و متخصص شما را با حقوق خود آشنا نماییم.

 
 

جدول جرائم مالیاتی:

 

جرایم مالیاتی

جریمه

موضوع

ردیف

به ازاء هر ماه 5/2% مالیات

پرداخت مالیات پس از سررسید مقرر

1

40% مالیات متعلق

(غیر قابل بخشودگی)

عدم تسلیم اظهار نامه

2

40%مالیات متعلق به درآمد کتمان شده یا هزینه غیر واقعی

(غیر قابل بخشودگی)

مودیانی که اظهارنامه خود را تسلیم می نمایند لیکن درآمدهای کتمان شده یا هزینه های غیرواقعی داشته اند

3

20% مالیات برای هر یک از موارد مذکور

عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان یا عدم ارائه دفاتر

4

2%حقوق پرداختی

عدم تسلیم لیست حقوق ظرف مهلت مقرر

5

20%مالیات پرداخت نشده

عدم پرداخت مالیات حقوق ظرف مهلت مقرر

6

10% مالیات

رد دفتر

7

1%معاملات

عدم ارائه فهرست معاملات فصلی

8